Nabízíme přizpůsobení společenských smluv a zakladatelských listin novému ZÁKONU O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH.

Nemáte zatím přizpůsobeny firemní dokumenty novému Zákonu o obchodních korporacích?

Rádi a rychle Vám s tím pomůžeme !!!Potřebujete tedy přizpůsobit zakladatelské dokumenty Vaší společnosti novému zákonu o obchodních korporacích ? Službu poskytujeme po celé ČR !!!


Podle přechodných ustanovení nového zákona jsou k tomu povinny všechny společnosti a firmy, které se tímto zákonem řídí. Vztahuje se to tedy především na všechny s.r.o., akciové společnosti, veřejné obchodní společnosti a další typy společností. Změnu bylo potřeba učinit do 30.6.2014, jinak hrozí i likvidace Vaší společnosti !

Naše společnost je schopna zajistit tuto změnu Vaší zakladatelské listiny, společenské smlouvy nebo stanov společnosti včetně případné součinnosti notáře i zajištění zápisu z toho vyplývajících změn do obchodního rejstříku. Pokud jste to zatím nestihli, neotálejte a co nejdříve neás kontaktujte.


V rámci těchto změn také zkontrolujeme stav Vaší sbírky listin, ev. Vám pomůžeme přizpůsobit Vaše webové stránky tak, aby byly v souladu s novým zákonem o obchodních korporacích !

Co od Vás budeme potřebovat ?

K přípravě nezbytných změn budeme potřebovat aktuální znění Vaší společenské smlouvy, zakladatelské listiny nebo stanov společnosti ve formátu MS Word nebo PDF. Pokud ji nemáte, nevadí to. Zajistíme Vám ji novou.

A pak též osobní účast při aktualizaci Vašich firemních dokumentů. Na této schůzce budete potřebovat platné doklady totožnosti - občanský průkaz nebo pas. Schůzka s námi v této věci trvá cca hodinu.

Jak rychle jsme schopni změny realizovat ?

Včetně přípravy jsme schopni změny schopni připravit a realizovat během 2-3 dní. Nicméně nezapomeňte, že společností, které mají tuto povinnost statisíce a není vhodné nechat tyto změny na poslední chvíli !!!

Co si za tyto změny účtujeme ?

Přizpůsobení zakladatelských dokumentů Vaší společnosti, příprava všech dokumentů a zápis změn do obchodního rejstříku Vás bude stát 2500-4000,- Kč + náklady na notářské a soudní poplatky.

Proč musíte své firemní dokumenty aktualizovat ?

Své firemní dokumenty musíte aktualizovat, protože starý obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. přestal platit a nahradil ho nový zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. S tímto novým zákonem o obchodních korporacích se jednak změnilo paragrafování a odkazy na obchodní zákoník a jednak se změnilo komplexně názvosloví.

Více o tomto také říká ust. § 777 zákona o obchodních korporacích:

 

§ 777

 

(1) Ujednání společenských smluv, která jsou

 

v rozporu s donucujícími ustanoveními tohoto zákona, se zrušují dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

(2) Obchodní korporace přizpůsobí do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona listiny podle odstavce 1 úpravě tohoto zákona a doručí je do sbírky listin. Neučiní-li tak, rejstříkový soud je k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti; uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší obchodní korporaci a nařídí její likvidaci.

 

(3) Ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně se uzpůsobí tomuto zákonu do 6 měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti, jinak platí, že je výkon funkce bezplatný.

 

(4) Má se za to, že obsahem společenských smluv obchodních korporací, které vznikly před účinností tohoto zákona, jsou i dosavadní ustanovení obchodního zákoníku, která upravovala práva a povinnosti společníků, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními tohoto zákona nebo se od nich společníci neodchýlili ve společenské smlouvě.

 

(5) Obchodní korporace uvedené v odstavci 4 se mohou nejpozději do 2 let ode dne účinnosti tohoto zákona změnou svých společenských smluv podřídit tomuto zákonu jako celku. Údaj o tom zapíše obchodní korporace do obchodního rejstříku. Změna společenské smlouvy nabývá v tomto případě účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.

A proto nás neváhejte co nejdříve kontaktovat, abyste změnu svých dokumentů stihli včas a neriskovali zbytečné pokuty nebo likvidaci společnosti.


Aktuálně k tématu v tisku:

http://www.novinky.cz/ekonomika/337069-vsechny-firmy-i-druzstva-musi-rychle-predelat-listiny-jinak-jim-hrozi-zanik.html

http://finance.idnes.cz/noz-zmenit-stanovy-u-spolecnosti-musite-do-konce-cervna-pka-/viteze.aspx?c=A140502_2061487_viteze_zuk#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=clanek-box<< zpět

Praha mob.: +420 603 504 850 e-mail: prodej@spolecnosti.com