Aktuality

Krátkodobé vízum, dlouhodobé vízum v České republice a možnosti jeho získání pro pracovní povolení. Zakládání agentury práce, pomoc při založení nové pracovní agentury, zajišťování firem pro zprostředkování zaměstnání. Pracovní povolení a zaměstnanecká karta v České republice. Podmínky pro založení firem v Polsku a právní formy společností pro podnikání. Podmínky pro zaměstnávání cizinců v agenturách práce. Založení koncesované živnosti a společností pro silniční motorovou dopravu. Nabídka slovenských společností k prodeji Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Mlynářství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Mlékárenství Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Malířství, lakýrnictví, natěračství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Kovářství a podkovářství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Kosmetické služby. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Kominictví. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Klempířství a oprava karoserií. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Kamnářství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Izolatérství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Hostinská činnost Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Holičství, kadeřnictví. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Hodinářství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Galvanizérství, smaltérství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Výroba a úprava lihu sulfitového nebo lihu syntetického. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Čištění a praní textilu a oděvů. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Broušení a leptání skla. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Barvení textilií, chemická úprava textilií. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin alkoholických nápojů. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot Živnost Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin. Živnost pro výkon činnosti vývoj, výrobu, opravy, úpravy, znehodnocování a ničení zbraní. Živnost pro výkon činnosti Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie... Založení koncesované živnosti a společností pro provozování cestovní kanceláře Založení koncesované živnosti a společností pro Provozování vnitrozemské vodní dopravy. Založení koncesované živnosti a společností pro Vedení spisovny. Založení koncesované živnosti a společností pro Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní. Založení koncesované živnosti a společností pro Provozování pohřební služby. Založení koncesované živnosti a společností pro provozování krematoria. Založení koncesované živnosti a společností pro provádění balzamace a konzervace. Založení koncesované živnosti a společností Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob. Nabízíme přizpůsobení společenských smluv a zakladatelských listin novému zákonu o obchodních korporacích. Registrace distributorů alkoholu a lihovin na základě zákona o povinném značení lihu, kauce pro distributory lihovin. Podmínky k získání koncesované živnosti Kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků. Koncese na prodej alkoholu a lihovin Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu. Živnost Ostraha majetku,osob a služby soukromých detektivů. Založení koncesované živnosti a společností pro provádění pyrotechnického průzkumu. Zákon o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Anonymní společnosti - konec akcií na majitele v ČR? Prokura - prokurista - udělení prokury Převod firem a podniků fyzických osob na právnickou osobu - převody živností na s.r.o. Založení koncesované živnosti a společností pro Provádění veřejných dražeb dobrovolných, nedobrovolných Založení koncesované živnosti a společností pro Provádění trhacích a ohňostrojných prací. Vyřizování koncesí na prodej a distribuci pohonných hmot

Volné společnosti ihned k prodeji

Společnosti s.r.o.
Landrasse company s.r.o. 19 900 Kč Banglering Corporation s.r.o. 19 900 Kč Samosir nature s.r.o. 19 900 Kč Kalymnos company s.r.o. 19 900 Kč TOLOKIWA s.r.o. 12 900 Kč
Akciové společnosti
Tikopia group a.s. 49 900 Kč Telendos trade a.s. 49 900 Kč
Evropská společnost

Viker Trading SE 59 000 Kč Erganne Enterprise SE 59 000 Kč

Registrace distributorů alkoholu a lihovin na základě zákona o povinném značení lihu, kauce pro distributory lihovin.

Zajišťujeme registraci distributorů lihu u celních úřadů.

Naše společnost zajišťuje registraci distributorů lihu u celních úřadů ve smyslu zákona o povinném značení lihu. Registrovat se jako distributor lihu musí všichni podnikatelé, kteří prodávají alkohol velkoobchodním způsobem nebo dalším podnikatelům. Distributor alkoholu musí celnímu úřadu složit kauci ve výši 5.000.000,- Kč.

Pokud jste podnikatelem, na kterého se taková povinnost vztahuje, jsme Vám schopni takovou registraci zajistit. Registrace provádíme na území celé ČR.

Co musíte pro registraci splnit ?

a) spolehlivost,

b) bezdlužnost,

c) oprávnění provozovat živnost umožňující výkon činnosti distributora lihu,

d) skutečnost, že nebyl distributorovi lihu vysloven zákaz činnosti znemožňující výkon jeho činnosti,

e) skutečnost, že distributor lihu není v likvidaci nebo v úpadku, a

f) poskytnutí kauce ve výši 5.000.000,- Kč v hotovosti celnímu úřadu nebo bankovní zárukou ve stejné výši, která musí být platná alespoň 2 roky.

 

Mezi důležité podmínky registrace také patří:

 

Mezi podmínky registrace patří rovněž skutečnost, že odpovědný zástupce distributora lihu nevykonává funkci odpovědného zástupce pro jiného distributora lihu.

 

Za spolehlivou osobu se považuje osoba, která je bezúhonná a v posledních třech letech neporušila závažným způsobem daňové nebo celní předpisy, tento zákon nebo právní předpisy upravující nakládání s lihem.

 

Za bezúhonnou se pro účely zákona o povinném značení lihu považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin proti majetku nebo pro trestný čin hospodářský, nebo se na ni hledí, jako by nebyla odsouzena.

Pokud právnická osoba závažným způsobem poruší daňové nebo celní předpisy, zákon o povinném značení lihu nebo právní předpisy upravující nakládání s lihem, hledí se pro účely posouzení splnění podmínky spolehlivosti na osobu, která byla v době tohoto porušení v této právnické osobě statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, jako by je také porušila.
Pokud osoba závažným způsobem poruší zákon o povinném značení lihu nebo právní předpisy upravující nakládání s lihem, hledí se pro účely posouzení splnění podmínky spolehlivosti na osobu, která byla v době tohoto porušení odpovědným zástupcem této osoby, jako by je také porušila.

Bezdlužností se rozumí, že daná osoba nemá evidován nedoplatek s výjimkou nedoplatku, u kterého je
povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
a) u orgánů Finanční správy České republiky, (není nutné dokládat)
b) u orgánů Celní správy České republiky, (není nutné dokládat)
c) na pojistném a na penále na všeobecné zdravotní pojištění a (je nutné doložit potvrzením, které není starší než 30 dnů přede dnem podání přihlášky k registraci)
d) na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (je nutné doložit potvrzením, které není starší než 30 dnů přede dnem podání přihlášky k registraci).

 

Důležité novinky pro distributory alkoholu jsou především:

Registrační povinnost a kauce:

Každý distributor lihu je nově povinen se před zahájením své činnosti registrovat (tato povinnost se nevztahuje na provozovatele obchodů, restaurací či jiných zařízení, kteří prodávají líh konečnému spotřebiteli).

Registrační řízení distributora lihu je stejně jako registrační řízení osoby povinné značit líh subsidiárně podřízeno úpravě registračního řízení v daňovém řádu.

Podmínky registrace jsou obdobné podmínkám registrace osob povinných značit líh.

Pro splnění podmínek registrace musí být žadatel o registraci mj. držitelem koncese na prodej lihu.

Podmínkou registrace je také poskytnutí kauce. Kauci je možné poskytnout dvěma způsoby. To buď složením částky ve výši 5.000.000,- Kč na zvláštní účet správce daně s tím, že kauce v této výši musí být na tomto účtu po celou dobu registrace distributora lihu, nebo bankovní zárukou, kterou přijal správce daně, k zajištění nedoplatků v celkové výši do
5.000.000,- Kč, které jsou evidovány u správce daně nebo u jiných orgánů veřejné moci k devadesátému
dni ode dne zrušení nebo zániku registrace distributora lihu – bankovní záruka musí být poskytnuta na
dobu určitou, která nesmí být kratší než 2 roky.

Oznamovací povinnost distributora lihu:

Distributorovi lihu je stanovena oznamovací povinnost. V den, kdy došlo k prodeji nebo jinému převodu lihu, je povinen elektronicky oznámit správci daně stanovené údaje.

Osoby povinné značit líh a distributoři lihu jsou povinni prodávat nebo jinak převádět líh ve spotřebitelském balení pouze registrované osobě povinné značit líh, nebo registrovanému distributorovi lihu, nebo konečnému prodejci lihu.

Osoby povinné značit líh, distributoři lihu a koneční prodejci lihu jsou povinni nakupovat nebo nechat sobě jinak převést líh ve spotřebitelském balení pouze registrovanou osobou povinnou značit líh, nebo registrovaným distributorem lihu.

Zavedení registrů

Generální ředitelství cel vede registr kontrolních pásek a registr osob povinných značit líh a distributorů lihu, z kterých zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup stanovené údaje.

 

 


<< zpět

Praha mob.: +420 603 504 850 e-mail: prodej@spolecnosti.com