Aktuality

Krátkodobé vízum, dlouhodobé vízum v České republice a možnosti jeho získání pro pracovní povolení. Zakládání agentury práce, pomoc při založení nové pracovní agentury, zajišťování firem pro zprostředkování zaměstnání. Pracovní povolení a zaměstnanecká karta v České republice. Podmínky pro založení firem v Polsku a právní formy společností pro podnikání. Podmínky pro zaměstnávání cizinců v agenturách práce. Založení koncesované živnosti a společností pro silniční motorovou dopravu. Nabídka slovenských společností k prodeji Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Mlynářství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Mlékárenství Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Malířství, lakýrnictví, natěračství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Kovářství a podkovářství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Kosmetické služby. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Kominictví. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Klempířství a oprava karoserií. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Kamnářství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Izolatérství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Hostinská činnost Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Holičství, kadeřnictví. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Hodinářství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Galvanizérství, smaltérství. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Výroba a úprava lihu sulfitového nebo lihu syntetického. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Čištění a praní textilu a oděvů. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Broušení a leptání skla. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Barvení textilií, chemická úprava textilií. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin alkoholických nápojů. Založení živnosti a společností pro výkon činnosti Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot Živnost Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin. Živnost pro výkon činnosti vývoj, výrobu, opravy, úpravy, znehodnocování a ničení zbraní. Živnost pro výkon činnosti Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie... Založení koncesované živnosti a společností pro provozování cestovní kanceláře Založení koncesované živnosti a společností pro Provozování vnitrozemské vodní dopravy. Založení koncesované živnosti a společností pro Vedení spisovny. Založení koncesované živnosti a společností pro Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní. Založení koncesované živnosti a společností pro Provozování pohřební služby. Založení koncesované živnosti a společností pro provozování krematoria. Založení koncesované živnosti a společností pro provádění balzamace a konzervace. Založení koncesované živnosti a společností Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob. Nabízíme přizpůsobení společenských smluv a zakladatelských listin novému zákonu o obchodních korporacích. Registrace distributorů alkoholu a lihovin na základě zákona o povinném značení lihu, kauce pro distributory lihovin. Podmínky k získání koncesované živnosti Kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků. Koncese na prodej alkoholu a lihovin Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu. Živnost Ostraha majetku,osob a služby soukromých detektivů. Založení koncesované živnosti a společností pro provádění pyrotechnického průzkumu. Zákon o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Anonymní společnosti - konec akcií na majitele v ČR? Prokura - prokurista - udělení prokury Převod firem a podniků fyzických osob na právnickou osobu - převody živností na s.r.o. Založení koncesované živnosti a společností pro Provádění veřejných dražeb dobrovolných, nedobrovolných Založení koncesované živnosti a společností pro Provádění trhacích a ohňostrojných prací. Vyřizování koncesí na prodej a distribuci pohonných hmot

Volné společnosti ihned k prodeji

Společnosti s.r.o.
Landrasse company s.r.o. 19 900 Kč Banglering Corporation s.r.o. 19 900 Kč Samosir nature s.r.o. 19 900 Kč Kalymnos company s.r.o. 19 900 Kč TOLOKIWA s.r.o. 12 900 Kč
Akciové společnosti
Tikopia group a.s. 49 900 Kč Telendos trade a.s. 49 900 Kč
Evropská společnost

Viker Trading SE 59 000 Kč Erganne Enterprise SE 59 000 Kč

Podmínky pro zaměstnávání cizinců v agenturách práce.

Agenturní zaměstnávání cizinců a nutné podmínky pro poskytování práce.

Agentury práce mohou zaměstnávat fyzické osoby jako kmenové zaměstnance, anebo mohou, mají-li k tomu udělené povolení od Úřadu práce ČR - generálního ředitelství, zprostředkovávat své zaměstnance formou dočasného přidělení k provedení práce u jiné právnické nebo fyzické osoby (tzv. uživatele).  S účinností od 29. 7. 2017 byl odstraněn zákaz dočasného přidělování agenturami práce k uživateli u cizinců s pracovním oprávněním.

Nyní tedy mohou být agenturami zaměstnáváni za účelem dočasného přidělení k výkonu práce všichni cizinci, kteří jsou

a)      občané EU a jejich rodinní příslušníci

b)      cizinci, kteří mají volný přístup na trh práce

c)       držitelé povolení k zaměstnání (a oprávnění k pobytu)

d)      držitelé zaměstnanecké karty, modré karty nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance,

Zaměstnáváni v agenturách práce mohou být pouze na takové druhy prací, které stanovuje příslušné nařízení vlády.

Zákon o zaměstnanosti  od 29. 7. 2017 definuje zastřené zprostředkování zaměstnávání jako činnost právnické osoby nebo fyzické osoby spočívající v pronájmu pracovní síly jiné právnické osobě nebo fyzické osobě, aniž by byly dodrženy podmínky pro zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b). Zastřené zprostředkování zaměstnání je pokutováno částkou až 10 000 000 Kč.

Zaměstnávání cizinců přes agenturu práce s pracovním oprávněním (povolením k zaměstnání, zaměstnaneckou kartou, modrou kartou nebo kartou vnitropodnikově převedeného zaměstnance)

Agentura práce, která zamýšlí formou dočasného přidělení k výkonu práce zaměstnávat cizince, který pro výkon zaměstnání na území ČR potřebuje zaměstnaneckou kartou, modrou kartou, kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo povolení k zaměstnání (spolu s platným pobytovým oprávněním). Agentura práce je tedy zaměstnavatelem a jako zaměstnavatel musí nahlásit volné pracovní místo příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR a rovněž předložit smlouvu uživatelem, ke kterému bude cizinec dočasně přidělen.

Tato smlouva musí obsahovat:

a)      druh práce, kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat, včetně požadavků na odbornou, popřípadě zdravotní způsobilost nezbytnou pro tento druh práce.

b)      určení doby, po kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat práci u uživatele

c)        místo výkonu práce.

d)      den nástupu dočasně přiděleného zaměstnance k výkonu práce u uživatele.

e)      informace o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách zaměstnance uživatele, který vykonává nebo by vykonával stejnou práci jako dočasně přidělený zaměstnanec, s přihlédnutím ke kvalifikaci a délce odborné praxe.

Pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti nebo smlouva o smlouvě budoucí (v níž se strany zavazují uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti), kterou zaměstnavatel (tj. agentura práce) uzavře se svým dočasně přidělovaným zaměstnancem, a kterou bude tento předkládat pro účely žádosti o pracovní oprávnění, bude obsahovat zvláštní ujednání, ve kterém bude zaměstnanec souhlasit s dočasným přidělováním k dalšímu uživatelskému subjektu.

Při dočasném převedení zaměstnance k jinému subjektu a provádění práce uzavře zaměstnavatel s daným subjektem písemnou dohodu o dočasném přidělení zaměstnance, která bude obsahovat níže uvedené náležitosti stanovené zákoníkem práce.

-          Jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, státní občanství, datum a místo narození a bydliště dočasně přiděleného zaměstnance.

-          Druh práce, kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat, včetně požadavků na odbornou, popřípadě zdravotní způsobilost nezbytnou pro tento druh práce

-          Určení doby, po kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat práci u uživatele,

-          Místo výkonu práce

-          Den nástupu dočasně přiděleného zaměstnance k výkonu práce u uživatele

-          Informace o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách zaměstnance uživatele, který vykonává nebo by vykonával stejnou práci jako dočasně přidělený zaměstnanec, s přihlédnutím ke kvalifikaci a délce odborné praxe (dále jen "srovnatelný zaměstnanec").

-          Podmínky, za nichž může být dočasné přidělení zaměstnancem nebo uživatelem ukončeno před uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno; není však možné sjednat podmínky pro ukončení doby dočasného přidělení před uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno pouze ve prospěch uživatele.

-          Číslo a datum vydání rozhodnutí, kterým bylo agentuře práce vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání.

Při přidělení zaměstnance k jinému subjektu  vydá  agentura práce svému zaměstnanci písemný pokyn k dočasnému výkonu práce u dalšího subjektu, který musí obsahovat níže uvedené položky.

    a) Oficiální název a sídlo uživatele dle obchodního rejstříku či registračního místa.

    b) místo výkonu práce u přiděleného subjektu.

    c) dobu trvání dočasného přidělení zaměstnance.

    d) určení vedoucího zaměstnance smluvního subjektu, pro kterého je práce vykonávána, oprávněného přidělovat zaměstnanci práci a kontrolovat ji.

    e) Specifikace podmínek jednostranného prohlášení o ukončení výkonu práce před uplynutím doby dočasného přidělení, byly-li sjednány v dohodě o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce [§ 308 odst. 1 písm. g)],

    f) informaci o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách srovnatelného zaměstnance u smluvního subjektu.

Je ale nutné ještě splnit další nutné podmínky pro agenturní zaměstnávání stanovené zákoníkem práce.   

Agentura práce a smluvní subjekt  jsou povinni zajistit, aby zaměstnanec agentury práce nebyl dočasně přidělen k výkonu práce u uživatele, u něhož je současně zaměstnán v základním pracovněprávním vztahu, nebo konal anebo koná v témže kalendářním měsíci práci na základě dočasného přidělení jinou agenturou práce

Agentura práce a smluvní subjekt jsou povinni zabezpečit, aby pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance nebyly horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance. Pokud jsou po dobu výkonu práce pro uživatele pracovní nebo mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance horší, je agentura práce povinna na žádost dočasně přiděleného zaměstnance, popřípadě, pokud tuto skutečnost zjistí jinak, i bez žádosti, zajistit rovné zacházení; dočasně přidělený zaměstnanec má právo se domáhat u agentury práce uspokojení práv, která mu takto vznikla.

Další informace o agenturním zaměstnávání naleznete v záložce Agentury práce.

V případě, že stále řešíte nedostatek pracovníků Vaší společnosti, můžeme Vám pomoci se založením agentury práce a s pracovním povolením Vašich zaměstnanců.

 

Zavolejte nám na tel: + 420 603 504 850

nebo nám pošlete email: mchamr@spolecnosti.com 


<< zpět

Praha mob.: +420 603 504 850 e-mail: prodej@spolecnosti.com