Vyřizování koncesí na prodej a distribuci pohonných hmot

Naše společnost vyřizuje nové koncese na prodej a distribuci paliv podle novely živnostenského zákona, která platí nově od 1.10. 2013. O koncesi musíte požádat do 1.11. 2013 nebo Vám povolení zanikne !!!! Potřebujete-li takovou koncesi, neváhejte nás ihned kontaktovat.

Dne 1.10.2013 nabyl účinnosti zákon, kterým se mění zákon o pohonných hmotách a živnostenský zákon. Nově jsou upraveny podmínky ve výrobě a zpracování paliv a maziv a hlavně v distribuci pohonných hmot. Podnikat v uvedených činnostech bude možné pouze na základě koncese "Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot".

Distributor pohonných hmot se bude navíc povinen registrovat u celního úřadu.

Podnikatel, který byl ke dni účinnosti zákona oprávněn vyrábět a zpracovávat paliva a maziva (měl živnost vázanou "Výroba a zpracování paliv a maziv") anebo oprávnění prodávat pohonné hmoty (dosud živnost volná "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona"), a hodlá v této činnosti pokračovat, je povinen do jednoho měsíce od účinnosti zákona požádat o koncesi (na příslušném živnostenském úřadě podle adresy sídla nebo místa podnikání) a doložit odbornou způsobilost. O živnost je možné požádat v úplném nebo v částečném rozsahu (např. pouze pro rozsah "Distribuce pohonných hmot").

Podnikatel, který do 1. listopadu nepodá žádost o koncesi, tomu právo provozovat tuto činnost zanikne. Podnikatel, který žádost podá v této lhůtě, může pokračovat v podnikání i po 1. listopadu, dokud o jeho žádosti nebude pravomocně rozhodnuto.

 

Požádat o koncesi tedy musíte nejpozději do 1.11. 2013, abyste mohli paliva dále prodávat a ditribuovat. V rámci naší činnosti jsme Vám schopni zorganizovat celý proces získání koncese na distribuci pohonných hnot. Neváhejte nás tedy ihned kontaktovat, protože času na získání koncese je málo.

 

 

Distributorem pohonných hmot je každá osoba, která prodává nebo je oprávněna prodávat pohonné hmoty (tedy i jejich výrobce), s výjimkou prodeje pohonných hmot z čerpací stanice a prodeje stlačeného zemního plynu, pokud je jeho prodejce držitelem platné licence na obchod s plynem podle energetického zákona.

 

Pro získání koncese na distribuci pohonných hmot se nově vyžaduje splnění odborné způsobilosti spočívající v dosaženém stupni vzdělání a praxe v oboru, která je odstupňována podle dosaženého stupně vzdělání (1 rok u vysokoškolského vzdělání, 2 roky u vyššího odborného vzdělání, 3 roky u středního vzdělání s maturitní zkouškou a 4 roky u středního vzdělání bez maturity). Není rozhodné, v jakém oboru bylo vzdělání dosaženo. Nově se posuzuje i spolehlivost žadatele o koncesi, statutárního orgánu žadatele, je-li jím právnická osoba, a odpovědného zástupce. Za spolehlivou se považuje osoba, která je bezúhonná (ve smyslu zákona o pohonných hmotách se jedná o osobu, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin proti majetku nebo pro trestný čin hospodářský), a v posledních deseti letech neporušila závažným způsobem daňové nebo celní předpisy nebo zákon o pohonných hmotách. V  případě, že se osoba, která má spolehlivost prokázat, nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce v posledních třech letech zdržovala na území jiného státu, než státu, jehož je státním příslušníkem, musí k prokázání bezúhonnosti doložit výpis z evidence trestů z tohoto jiného státu. Obdobná povinnosti platí i pro zahraniční právnické osoby.

 

Distributor pohonných hmot je povinen podat přihlášku k registraci elektronicky celnímu úřadu. Podmínkou registrace je kromě živnostenského oprávnění pro distribuci pohonných hmot, bezdlužnost a poskytnutí kauce ve výši 20 milionů korun. Další podmínky spočívají v tom, že distributorovi nebyl vysloven zákaz činnosti a že distributor není v likvidaci ani v úpadku.

 

Podnikatel, který byl ke dni nabytí účinnosti novely oprávněn vyrábět a zpracovávat paliva a maziva anebo prodávat pohonné hmoty a hodlá v této činnosti pokračovat, je povinen do 1 měsíce od účinnosti zákona, tj. do 1. listopadu 2013, požádat o koncesi a doložit příslušné doklady, pokud je nemá živnostenský úřad k dispozici z předchozích řízení. Pokud tak v této lhůtě neučiní, živnostenské oprávnění pro uvedené činnosti mu zanikne.

 

Distributor pohonných hmot, který byl zapsán v registru distributorů pohonných hmot ke dni účinnosti tohoto zákona, může v distribuci pohonných hmot pokračovat po dobu 1 měsíce od účinnosti zákona, tedy do 1. listopadu 2013. Nejpozději v poslední den uvedené lhůty musí podat přihlášku k registraci a poskytnout kauci.

Pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, bude jeho registrace zrušena dnem 2. listopadu 2013.

 

 


<< zpět

Praha mob.: +420 603 504 850 e-mail: prodej@spolecnosti.com